عضویت در انجمن فیلم کوتاه شیراز

درخواست عضویت اگر قصد عضویت در انجمن فیلم کوتاه شیراز را دارید فرم درخواست عضویت را تکمیل کنید .

آیین نامه گستره اعضا

الف- عضو پيوسته:    
شرایط عضویت پيوسته :

۱ –  كارگرداني است كه حداقل ۴ فيلم كوتاه ساخته باشد و از تاريخ ساخت آخرين اثر وي بيش از ۳ سال نمي گذرد.

۲ – فيلمنامه نويسي كه حداقل ۵ فيلم كوتاه بر اساس نوشته هاي او ساخته شده باشد و از تاريخ آخرين اثري كه بر اساس نوشته وي ساخته شده بيش از ۲ سال نمي گذرد.

۳ – تدوينگر ، صدابردار ، صداگذار و تصویربرداری است كه حداقل در  ۵ فيلم كوتاه فعاليت داشته و از تاريخ  آخرين فعاليت كاري وي بيش از ۱ سال نمي گذرد.

۴ – تهيه كننده اي كه ۳ فيلم كوتاه را تهيه كرده باشد و ار تاريخ آخرين اثري كه وي تهيه كرده است بيش از ۲ سال نمي گذرد.

تبصره : متقاضي مي تواند فقط از ۲ مورد از عناوين بالا درخواست عضويت نمايد.

اعضاي پيوسته از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:

۱ –  معرفي نامه به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس و ساير ارگانها و نهادها جهت دريافت مجوز ساخت فيلم كوتاه

۲ –  صدور كارت عضويت

۳ –  حضور در كارگاهاي آموزشي تخصصي

۴ –  پرداخت حق عضويت ساليانه با ۲۰ % تخفيف

۵ –  اعضاي پيوسته حق شركت در كمپ ها و اردوهاي آموزشي و تخصصي انجمن فيلم كوتاه را خواهند داشت.

 تبصره : صدور كارت عضويت صرفا جهت اعضاي پيوسته خواهد بود.

 تذکر : بازبيني و تاييد كيفي فيلم ها توسط هيات مديره انجمن انجام خواهد گرفت و در صورت تاييد، عضويت متقاضي تصويب خواهد شد.

 

ب- عضو وابسته :       
شرایط عضویت وابسته :

۱ –  كارگرداني  است كه حداقل۱ فيلم كوتاه ساخته باشد و از تاريخ ساخت آخرين اثر وي بيش از ۲ سال نمي گذرد.

۲ –  فيلمنامه نويسي كه حداقل ۲ فيلم كوتاه بر اساس نوشته هاي او ساخته شده باشد و از تاريخ آخرين اثري كه بر اساس   نوشته وي ساخته شده بيش از ۲ سال نمي گذرد.

۳ – تدوينگر،صدابردار ، صداگذار و تصویربرداری است  كه حداقل در  ۳ فيلم كوتاه فعاليت داشته و از تاريخ  آخرين فعاليت كاري وي بيش از یک سال نمي گذرد.

۴ –  تهيه كننده اي كه ۱ فيلم كوتاه را تهيه كرده باشد و از تاريخ آخرين اثري كه وي تهيه كرده است بيش از یک سال نمي گذرد.

اعضاي وابسته از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:

 كليه اعضا حق شركت در كارگاههاي آموزشي عمومي را خواهند داشت.

اعضاي وابسته با تشخيص هيات مديره انجمن مي توانند در كارگاههاي آموزشي تخصصي و اردوهاي آموزشي شركت داشته باشند.

 تذکر : بازبيني و تاييد كيفي فيلم ها توسط هيات مديره انجمن انجام خواهد گرفت و در صورت تاييد ، عضويت متقاضي تصويب خواهد شد.

 

ج-عضو افتخاري :

با توجه به اينكه شخصيتهاي برجسته علمي، فرهنگي ، هنري از مفاخر اين مرز و بوم به شمار مي آيند ،  انجمن فيلم كوتاه شيراز  از تمامي اين عزيزان دعوت بعمل مي آورد  تا عضويت افتخاري انجمن را بپذيرند.