ششمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز
پنجمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز